Legény, kell-e vadregény?
Irány a Velencei-hegység!

 

 

Mikor?                         2010. május 15-én / reggel 7. 00
Honnan indulunk?       A könyvtár elől
Utazási költség:            Ezer forint/fő
További információ:     Vészlejárat Ifjúsági Klub, a könyvtár mellett/alatt
Szervező:                      Mariska (70/382-45-41)     

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pályázati projekt
TÁMOP-5.2.5/08/1-2008-0311 Gyermekek és fiatalok integrációs programjai b) Ifjúságügyi komponens megvalósítása Kerekegyházán

A projekt célja, célcsoportja
A Kerekegyháza városában élő - alacsony iskolai végzettségű, regisztrált munkanélküliek
- a rendszeres szociális segélyben részesülő fiatalok,
- a bizonytalan szociális és egzisztenciális helyzetben lévő, valamint a környezetükben és
családjukban élő szociális/társadalmi hátrányokkal küzdő
fiatalok,
- a Kerekegyházán tanuló, és a kerekegyháza környékén élő, de lakóhelyükről
naponta ingázó „bejárós” fiatalok
- az etnikai hovatartozásuk miatt kirekesztett, beilleszkedési problémákkal küzdők
Fő cél, a társadalmi integrációjának segítése, iskolai előmenetelük, pályaválasztásuk, munkaerő-piacra való belépésük elősegítése, társas-szociális kapcsolataik bővítése, közösségi, közéleti részvételüknek fejlesztése, a családi életre való felkészítésük, életpálya-tervezés erősítése. A fenti célcsoport tagjai között átfedések lehetségesek. Elkülönítésük ennél fogva nem célszerű. A projekt tartalmi megvalósítása során hangsúlyozódnak azok a problémák, amelyek a fiatalok, fiatal felnőttek alapvető igényeivel egyeznek. Ezek elsősorban a munkavállalással, az anyagi, valamint az azzal összefüggő egzisztenciális problémákra ad egy lehetséges megoldást.
A programba bevont, ifjúsággal kapcsolatban lévő együttműködő szervezetek:
Kerekegyháza Város Polgármesteri Hivatala
Humánszolgáltató Központ
Móra Ferenc Általános Iskola és AMI
Katona József Művelődési Ház és Könyvtára
Kerekegyházi Gyermek- és Felnőttvédelmi Alapítvány
HELPI
Járóföld Turista Egyesület
Guriga Bringa Egyesület
A célok elérése érdekében végzett tevékenységek
 Vészlejárat Ifjúsági Klub és Ifjúsági Információs és Közösségi Pont létrehozása és működtetése
II. Egyéni és közösségi kompetenciákat
fejlesztő programok.
III. Értékteremtő szabadidős komplex programok.
IV. Ifjúságsegítői feladatokat ellátó szakember foglalkoztatása.
V. Szakmai módszertani anyagok kidolgozása.
VII. A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek és önkéntesek programra,
szolgáltatásokra való felkészítése szeminárium keretében.
VIII. Ágazatközi együttműködések kialakítása, kiterjesztése.
IX. A projekt céljainak megvalósítását közvetlenül szolgáló eszközök beszerzése, valamint a helyiség funkcióváltásához kapcsolódó felújítás.
X. Tájékoztatással és a kötelező nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek.

- A szolgáltatásokról napi nyilvántartást vezet, mely tartalmazza az igénybe vevők számát, életkorát, az igénybevett szolgáltatás típusát
- Felveszi a kapcsolatot a Humánszolgáltató szakembereivel és a HELPI-vel tapasztalatcsere céljából
Információszolgáltatás területei:
Helyi szociális ellátó szervezetek adatai, az ellátások fajtái, lehetőségei, jogosultságok
- Lakhatás, lakáshoz jutás lehetőségei, feltételei
- Helyi hivatalok, azok nyitva tartása
- Helyi és megyei önkormányzatok alapadatai
- Országos hatáskörű hivatalok, hatóságok, elérhetőségei és nyitva tartása
- Helyi, regionális, országos oktatási intézmények, egyéb képzőhelyek adatai, oktatott szakok, szakmák, felvételi eljárások - diákmunka közvetítése
- Helyi sportolási lehetőségek, helyi, regionális és országos sportrendezvények.
- Helyi, regionális és országos kulturális rendezvények.
- Helyi, regionális, országos olcsó szálláslehetőségek adatai.
- Életkorhoz és tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó kedvezmények.
- Helyi és regionális munkalehetőségek.
- Munkanélküli ellátások típusai, igénybevételük módja.
- Helyi, regionális, országos pályázatok.
- Helyi és regionális segítő és krízisellátó helyek adatai, elérhetősége, kapcsolattartó neve.
- Önkéntes tevékenységgel kapcsolatos információk.
- Ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltató helyek (HELPI).
- Európai mobilitással összefüggő információk (Fiatalok Lendületben program, ösztöndíj és csereprogramok).
Az klub lehetővé teszi az internettel rendelkező számítógépen történő információk elérését valamint ingyenes nyomtatási és szkennelési lehetőséget is nyújt.
TANÁCSADÁS (professzionális és kortárs)
A klubban szakemberek irányításával tanácsadói szolgáltatás működik. E szolgáltatások hetente, havonta vagy tömbösítve állnak a célcsoport rendelkezésére. Az ifjúsági klubban levő szolgáltatások rendszeres és folyamatos megléte biztosítja a fiatalok igényeire támaszkodó csoport- és egyénformálást. Az egyes tanácsadásokhoz kapcsolódó pedagógiai-pszichológiai módszertanok kidolgozása a szolgáltatást végző szakemberek kiemelt feladata:
- Életvezetési tanácsok (Baksa Gáborné)
Időpont: kéthetente kedden (14-15 óráig)
Önismereti játékokat játszunk, egyes tulajdonságok által fel kell ismerni önmagukat és társaikat. Az önismeret fontossága elengedhetetlen a pályaválasztásba is. Saját képességeikkel, habitusukkal kell tisztában lenniük. Egymást is javítják e csoportfoglalkozások alkalmával. Van, aki könnyen, van, aki nehezebben fogadja el a kritikát.
A barát és haver közti különbségek felismerése is külön témakör, ez kiemelten foglalkoztatja őket. Fontosnak tartják a fiatalok a sok haver mellett az 1-2 jó barátot is. A szerelem témája őket különösen érdekli, a másik nemnek meg akarnak felelni, de sokan nem merik felvállalni a másik előtt, ha tetszik nekik valaki.
A közösség lényege, szerepe, fontossága is kiváló vita alkalom. Ötletek gyűjtése arra nézve, hogy mitől lehet egy közösség jobb, illetve mitől hullhat szét.
A káros szokások témája is jó alkalom a diskurzusra. A cigarettát, drogot a még általános iskolások egy része elveti, de utóbbiról is vannak már ismereteik.
- Tanulási módszerek (Kemenczeiné Gyóni Rita)
Időpont: kéthetente pénteken (15-16 óráig)
A tanulásszervezési célok meghatározása kiemelt feladat az ifjúság számára. Egy 10. évfolyamos tanuló beszámolót tartott a középiskolai tanulási technikákról. Külön témát adott a csoportos tanulás, és az emlékező technikák funkciója. Kiemelt feladat az egyes tantárgyak közötti összefüggések észrevétele. A vizuális, akusztikus és kinesztikus tanulási módszerek alkalmazása. Egymás gondolkozásbeli különbözőségeinek felismerése. A tanulás nem csak magolást, hanem játékos ismeretszerzést is jelenthet (pl. keresztrejtvény, térképismeret stb.).
Külön kitérő a matematika tanulására, speciális módszerekkel (gesztikulálás, vizuális tanulás)
Önmotiváló technikák – a központi felvételik tükrében. Kulcstémák: adjunk magunknak időt, motiváljuk magunkat (pl. Mit érünk el a tanulással?), szervezzük meg magunkat stb. Egymásnak átadunk technikákat.
Internetes tanulás: a mindennapi munka része, de nem válthatja ki a hagyományos tanulási módszereket. A foglalkozás célja, hogy az internetes alapokat megfelelő módon használják.

- Ifjúságvédelem (Nagy Lászlóné)
Időpont: tömbösítve keddenként (13-15 óráig)
A cél az önismeret kiszélesítése, önmagunk korlátainak a megismerése, felfedezése. A konfliktusok felismerése, elkerülése. Megoldási módok.
1. Önismereti teszt kitöltése
2. Konfliktusok az iskolában
3. Konfliktusok a családban, otthon
Konfliktuskezelő stratégiák:

   1. Önérvényesítő
   2. Önalávető
   3. Elkerülő
   4. Kompromisszumkeresés
   5. Problémamegoldó

Következő cél a jó és a rossz megítélése, a kritikai gondolkozásra való hajlam fejlesztése, a rendőrség munkájának megismerése, közlekedési ismeretek.

   1. Az iskolarendőr feladatai
   2. Általános beszélgetés, tájékoztatás a rendőrségi munkáról
   3. Gyalog és kerékpárral (játékos feladatokkal)

Következő cél, az egészséget károsító szerek megismerése.

   1. Tájékoztató a legális és illegális drogokról
   2. Beszélgetés filmrészletek alapján
   3. Hogyan mondjak nemet? Drámajáték

Látogatás a Humán Szolgáltató Központban

   1. A Szolgálat munkájának az általános bemutatása
   2. A Szolgáltatások kipróbálása a gyerekek által

Önismeret

   1. Bemutatkozás
   2. Önismereti teszt 1.
   3. Önismereti teszt 2.

.
- Életpálya építése (Lajos Krisztina)
Időpont: tömbösítve (az időpontokról érdeklődés a klubban)
Egyéni esetkezelések. A megkeresések okai: életpálya megbeszélés, otthonteremtési támogatás, munkanélküli ellátásokról, egészségi, mentális- és lakhatási problémák, lakásfenntartási problémák. Munkahely keresési technikák.
Általános emberi jogok, diszkrimináció, szegénység, kirekesztés
1. Tégy egy lépést előre!  - szerepjátékkal, szimulációval, beszélgetéssel. A sztereotípia megértése
Az egyenlőtlenségek és a tolerancia összefüggése.
A gyermeki jogok – játékos formában történő feldolgozása

- Tanulási technikák (Dorcsákné Csőszi Barbara)
Időpont: kéthetente csütörtökön (14-15.30-ig)
Egyik fő téma: a tanulás szóban - egyénileg majd közösen értelmezni egy adott szöveget. A tanulás belső feltételei – a tanulás az órán kezdődik, ehhez jön az otthoni munka – mindez emlékezet- és koncentrációfejlesztő játékkal erősíteni. Kiemelt téma a koncentráció.
A tanulás külső feltételei: a nyugodt, eredményes otthoni munka. Az egyes csoportfoglalkozások után közös plakátkészítés az egyes témákról.
- Pályaválasztási tanácsok (Székely Klára)
Időpont: tömbösítve szombaton (10-11.30-ig)
Segítség adása az elkövetkezendő felvételire, a megfelelő iskolatípus kiválasztása. A személyiség feltérképezése, a jó döntés meghozatala érdekében. Pozitív énkép, önbizalom, önértékelés és érzelmi tudatosság.
A jövőkép felvázolása. Egyéni, kollektív-társadalmi. A kiindulási pont: lehetőségek megfogalmazása, erőforrások számbavétele: egyénben és a családban rejlő lehetőségek; alternatívák, reális lehetőségekre való koncentrálás, önszabályozás, innováció.
A képességek meghatározása az egyénre szűkítve – önjellemzés, értékelés, konfliktuskezelő stratégiák
Készségek meghatározása, fejlesztése és a motiváció
A döntés előkészítése, meghozatala: iskolaválasztás/ információk gyűjtése, rendszerezése, szelektálás – segédletek a döntésben
- Pszichológiai tanácsadás (Krisztián Mariann)
Időpont: kéthetente hétfőn (17- 18 óráig)
Egyéni esetkezelések, ön- és csoportvédő mechanizmusok, technikák
  EGYÉNI és KÖZÖSSÉGI KOMPETENCIÁKAT FEJLESZTÕ PROGRAMOK

A szükségletfelmérés eredményeként körvonalazódott célcsoport tagjain belül 3 életkori csoport létrehozása biztosítja a projektben résztvevők társadalmi integrációs folyamat megvalósítását.
A csoportok életkorok szerint: 14 - 18 éves korig
19 - 23 éves korig
24 - 29 éves korig valamint
30-felett
Az életkori meghatározások nem jelentenek merev elhatárolást. Az egyéni sajátosságok, problémák döntően meghatározzák a csoportba kerülés lehetőségét.
Együttesen veszi figyelembe a személyiség fejlesztésének lehetőségét, és hatékonnyá tételét, a munkakeresési ismeretek átadását, a munkakeresési hatékonyság fejlesztését, a célcsoporthoz kapcsolódó előítéleteket, és a támogató, segítő csoport létrehozását.
A tevékenységek ebben a tárgykörben:
- Internet elérés
- Média klub
- Fiatal tanít fiatalt program
- Tudatos állampolgári nevelés
- Tanoda program
- Környezettudatossági program
- Esélyegyenlőségi program
- Gyermek- és ifjúsági szolgálattal programok

 ÉRTÉKTEREMTÕ SZABADIDÕS KOMPLEX PROGRAMOK

A Vészlejárat Ifjúsági Klub információs és tanácsadó iroda az egyéni és közösségi kompetenciák fejlesztése céljából szabadidős komplex programokat szervez.
A programok megszervezése és lebonyolítása a Vészlejárat Ifjúsági Klub ifjúsági referense által történik, a hozzájuk csatlakozó kortárssegítő fiatalok, valamint önkéntesek közreműködésével történik.


A programokban való részvétel és eredményességnek a helyi sajtó bevonásával publicitást adunk, ezen felül a klubba lejárók szóbeli tájékoztatásával, és plakátozással zajlik.  
IFJÚSÁGSEGÍTÕ FELADATOKAT ELLÁTÓ SZAKEMBER
FOGLALKOZTATÁSA

Egy fő ifjúsági referens látja el a Vészlejárat Ifjúsági és Információs Iroda napi feladatait. Az irodába bejövő, segítséget, információt kérő fiatalok egyéni problémamegoldását segíti.
A projekt során megvalósuló programokhoz, szolgáltatásokhoz kapcsolódó módszertanok kidolgozása
A projekt folyamatában résztvevő szakemberek kidolgozták (lásd. Fentebb) a projekt megvalósulásának folyamatát, módszereit. A módszertani anyagokat az előírásoknak megfelelően közzé tesszük.
A célcsoporttal közvetlenül foglalkozó szakemberek, önkéntesek programra, szolgáltatásokra való felkészítése szemináriumok keretében
Előkészítés alatt van szakemberek és az önkéntesek szeminárium keretében történő képzése
A program indításáról és folyamatáról híradás és tájékoztatás megszervezése zajlik.
Egyéb szolgáltatások

   1. Folyóirat használat
   2. Tanulás segítő programok
   3. Társasjáték, csocsó, pingpong használat


Saját honlap működtetünk, melyen elérhető az összes szolgáltatott információ, az aktuális programok, felhívások, illetve lehetőség van „fórum” szolgáltatásra is. A honlapon közzé tesszük begyűjtött információkat.
Lehetőséget teremtünk az interneten történő véleménynyilvánításra, a segítségkérés számára.
                                                                                                        Miskolczy Mária

valamint a módszertani anyagot elkészítő szakemberek (lásd. Tanácsadói Szolgáltatás)